Вишнівська територіальна громада

Волинська область, Ковельський район

29.03.2024 11:58

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

66069160df919__651694148f5ed__64468fbd62f5a__e9f3310ef9b12d8f493e119da90cd926.jpg

 

            1. Назва документу державного планування:

                        Детальний план території виробничих промислових підприємств, на земельні ділянки приватної власності, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості ( КВЦПЗ 11.02) на території Римачівського старостинського округу Вишнівської сільської ради Ковельського району Волинської області.

            2. Інформація про вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:

            Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

            Підставою для розроблення детального плану території і є Рішення Вишнівської сільської ради Ковельського району Волинської області №46/71 від 26.02.2024 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території».

            Проект розроблятиметься відповідно до: Земельного, Водного та Лісового кодексів України, Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про управління відходами», Закону України «Про охорону атмосферного повітря», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України « Про оцінку впливу на довкілля», Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Закону України «Про екологічну мережу України», Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про рослинний світ», Закону України « Про тваринний світ», Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій», ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДСП – 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».

            Детальний план, відповідно до ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначає принципи планувально-просторової організації забудови, містобудівні умови та обмеження, систему інженерних мереж, порядок організації транспортного і пішохідного руху, комплексного благоустрою та озеленення.

            3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

            Відповідно до п. 4 статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці в порядку, встановленому Законом України « Про стратегічну екологічну оцінку».

            Розроблення детального плану території передбачає формування проектних рішень на всю територію проектних ділянок. Проектні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території ділянки.

            Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються в тому числі завданням на розроблення детального плану території. Проект визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в її межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.

            4. Інформація про ймовірні наслідки: а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, б) для території з природоохоронним статусом, в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

            Детальний план території є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:  В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації детального плану території, зокрема, мають бути оцінені ймовірні наслідки для таких компонентів довкілля як клімат, атмосферне повітря, водні ресурси, грунти, стан флори та фауни, території природно-заповідного фонду та території Смарагдової мережі та ін.

б) для територій з природоохоронним статусом: Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від діяльності об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до проекту детального планування території, на території з природоохоронним статусом. Територій, які мають статус природно-заповідних об’єктів, безпосередньо на ділянці та поряд з нею немає.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: Зважаючи на географічне положення проектованої території та характер планової діяльності, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану для довкілля та здоров’я населення не очікуються.

            5. Інформація про виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті наступні альтернативи: Альтернатива 1 «Нульовий сценарій» - незатвердження проекту. У разі незатвердження документу державного планування та відмова від реалізації проекту призведе до неможливості розвитку економіки населеного пункту та області, як продовження поточних тенденцій щодо стану довкілля.

Альтернатива 2: Затвердження проекту детального плану території.

Територіальних альтернатив не передбачається, так як вибір земельної ділянки проведено з урахуванням варіантів можливого розміщення запроектованих обʼєктів з урахуванням найбільш економного використання земель, транспортного сполучення та соціально-економічного розвитку району.

            6. Інформація про дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуються під час стратегічної екологічної оцінки

            Для розробки Звіту про СЕО необхідно використовувати таку інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, фонові та лабораторні дослідження стану довкілля, дані моніторингу стану довкілля, пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території. З огляду на характер такого виду документації як детальний план, ключовим завданням у виконанні СЕО проекту є методи стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

            7. Інформація про заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

            Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог. В цілому, розроблений у відповідності до державних містобудівних норм, санітарних норм і правил, проєкт детального плану території не матиме негативних наслідків.

            Для запобігання негативного впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені такі заходи:

-проведення комплексного благоустрою території, в тому числі озеленення території зеленими насадженнями загального та обмеженого користування,

-заходи щодо забезпечення належного поводження з відходами. Операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів повинні здійснюватися з дотриманням норм екологічної безпеки та законодавства України,

-застосування сучасних інженерних технологій при проектуванні.

            На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватися в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

            8. Інформація про пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ 296, Міністерства екології та природних ресурсів України) та згідно положень визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО: 

1) Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування; 

2) Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозовані зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено; 

3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності працюючих та населення, стану їх здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу; 

4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я працюючих та населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом; 

5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я працюючих та населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування; 

6) Опис наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування для довкілля, а також для здоров’я працюючих та населення, у тому числі кумулятивних, синергічних, позитивних і негативних наслідків; 

7) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування; 

8) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки); 

9) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я працюючих та населення; 

10) Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я працюючих (за наявності); 

11) Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію. 

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання. 

            9. Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції та строки їх подання: Вишнівська сільська рада, 44351, Волинська обл., Ковельський р-н,    село Вишнів, вул. Незалежності, будинок 80а            (Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства        та цивільного            захисту Вишнівської сільської ради) тел. (03377) 3 23 42, e-mail: vyshniv.zemar@gmail.com.

Пропозиції та зауваження подаються у строк, що неперевищує 15 днів з дня оприлюднення цієї заяви.

Поділитись
Дізнайтеся також

Усі новини