Вишнівська територіальна громада

Волинська область, Ковельський район

08.11.2023 15:53

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

654ba4444ff88__64468fbd62f5a__e9f3310ef9b12d8f493e119da90cd926.jpg

Детального плану території транспортно-складської забудови земельної ділянки за кадастровим номером 0723386500:03:001:0936 загальною площею 2,0000 га, для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу на території Хворостівського старостинського округу Вишнівської сільської ради Ковельського району Волинської області

1)           Інформація про замовника

Вишнівська сільська рада

       44351, Волинська обл., Ковельський р-н, село Вишнів, вул. Незалежності, будинок 80а.

2)           Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Містобудівна документація розробляється на підставі рішення Вишнівської сільської ради № 37/85 від 30 серпня 2023 року.

Проєкт розроблятиметься відповідно до: Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про основи містобудування», Закону України «Про автомобільні дороги», Земельного кодексу України, Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», ДБН Б.1.1-14-2021 «Склад та зміст містобудівної документації», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги».

3)           Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Земельна ділянка загальною площею 2,0000 га розташована на території Хворостівського старостинського округу Вишнівської сільської ради Ковельського району Волинської області (кадастровий номер 0723386500:03:001:0936). Проєктом передбачено поділ та зміну цільового призначення земельної ділянки №1 «для ведення особистого селянського господарства» під земельні ділянки №1...№3 «для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу». Також детальним планом передбачено встановлення параметрів забудови проєктної території.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої.

Види планової діяльності та об’єкти, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, визначені частиною 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» в межах території документу державного планування наступні:

- поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше; - зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу).

4) Інформація про ймовірні наслідки: а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

а) Проєкт детального плану території не матиме значного впливу на довкілля та здоров’я населення, геологічне середовище, на флору та фауну. Детальний план території розробляється з урахуванням природно-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд. Вплив на повітряне середовище буде зумовлюватись збільшенням викидів забруднювальних речовин від роботи двигунів транспортних засобів, викидами пилу при проведенні земляних робіт, викидів забруднюючих речовин під час проведення будівельно-монтажних робіт. Дані речовини будуть утворюватися в кількостях, що не перевищуватимуть норм ГДК. Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень парникових газів, теплоти, вологи тощо) не відбудеться. Вплив на водне середовище відбуватиметься за рахунок утворення та відведення стічних вод. Вплив на геологічне середовище можливий внаслідок проведення інженерно-технічних робіт, робіт з влаштування території. Вплив на ґрунтовий покрив полягатиме в ущільненні та перенесенні ґрунтового шару на етапі будівництва, проїзду транспорту при експлуатації. Потенційними джерелами забруднення ґрунтового середовища при експлуатації проєктованого об’єкта є випадкові проливи пального під час заправлення автотранспорту. Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються. Джерелами шуму в період будівництва є будівельна техніка і автотранспорт, які працюють на будівельному майданчику. Джерелами шуму в період експлуатації будуть: паливо-роздавальні колонки, насосне обладнання, маневрування автотранспорту по майданчику. б) Зважаючи на географічне положення проєктованої земельної ділянки наслідків для довкілля прикордонних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються. в) На території проєктування відсутні об’єкти природно-заповідного фонду.

5)           Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Аналітичне дослідження основних соціально-економічних і демографічних тенденцій у ретроспективі останніх років та, відповідно, моделювання соціально-економічного ландшафту (взаємонакладання стійких у часі чинників впливу) дали можливість сформувати наступні сценарії розвитку: Альтернатива 1 «Базовий сценарій» – затвердження проєкту детального плану території дозволить забезпечити раціональне використання території, ефективне використання земельного фонду, стимулювання підприємницької діяльності, залучення додаткових коштів у бюджет Вишнівської сільської ради. Альтернатива 2. «Нульовий сценарій» – незатвердження проєкту. У разі незатвердження документа державного планування та відмови від його реалізації, призведе до неможливості подальшого економічного розвитку громади. За даною альтернативою подальший стабільний розвиток території є очевидно проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення економічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови дорожньої та вуличної мережі. Вибір проведено з урахуванням техніко-економічних міркувань а також соціально-економічного розвитку району.

6)           Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час підготовки звіту СЕО визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє природне середовище в період здійснення проєктованої діяльності дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи з особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов. Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить встановити відповідність рішень детального плану території загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я та населення середовища існування. З огляду на характер такого виду документації як детальний план, ключовим завданням у виконанні СЕО проєкту є методи стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану. Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: – доповіді про стан довкілля, – статистичну інформацію, – фонові та лабораторні дослідження стану довкілля, – дані моніторингу стану довкілля, – оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, – пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

7)           Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобігання негативного впливу на довкілля та здоров’я населення по таких напрямках:

– охорона рослинного покриву; – охорона атмосферного повітря; – охорона поверхневих та підземних вод; – охорона ґрунтів та геологічного середовища; – заходи щодо пожежної безпеки. Перелік проєктних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планової діяльності, комплекс яких включає: – ресурсозберігаючі заходи (збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.); – планувальні заходи (функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення території та ін.); – охоронні заходи (моніторинг території зон впливу планової діяльності).

8)           Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів: – зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування; – характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); – характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); – екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); – зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території; – опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків; – заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

– обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки); – заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; – опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності); – резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9)           Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції та строки їх подання

Вишнівська сільська рада

44351, Волинська обл., Ковельський р-н, село Вишнів, вул. Незалежності, будинок 80а (Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Вишнівської сільської ради тел. (03377) 3 23 42, e-mail: vyshniv.zemar@gmail.com). Пропозиції та зауваження подаються у строк, що не перевищує 15 днів з дня оприлюднення цієї заяви.